Offerte

Natuurlijk brengen wij u graag een offerte uit.

Geldigheid

Onze aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle genoemde prijzen en specificaties zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. Epura behoudt zich het recht voor om andere apparatuur te leveren dan in de offerte vermeld, mits deze van een gelijk kwaliteits- en prestatieniveau is.

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en leveringen zijn onze bij de K.v.K. te Eemland gedeponeerde algemene leverings en betalingsvoorwaarden van kracht. U verklaard met ondertekening van deze bijlage bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Begeleidingsovereenkomst

Voor het gebruik van de DiamondR licentie wordt jaarlijks in November van ieder jaar de begeleidingskosten in rekening gebracht. De begeleidingskosten geven recht op:

  1. Updates van de software.
  2. Dagelijkse telefonische support tijdens kantooruren, (koopavonden / zon en feestdagen alleen calamiteiten middels een doorgeschakelde mobiele telefoon).
  3. Regelmatige documentatie / instructie in de vorm van nieuwsbrieven.
  4. Klassikale trainingen ( bij inschrijving).

De begeleidingskosten dienen voor 1 januari van ieder jaar te zijn voldaan. Indien de begeleidingskosten niet zijn voldaan vervalt het recht op het gebruik van de DiamondR licentie. Databestanden blijven in dat geval wel eigendom van de gebruiker.

Jaarlijks worden de begeleidingskosten aangepast aan het CBS indexcijfer voor consumenten.

Loyaliteitskorting

Jaarlijks zullen de begeleidings kosten ook aangepast worden met een loyaliteitskorting.

Deze bedraagt:

+2% voor ieder jaar.

+5% voor het aanbrengen van een nieuwe klant.

Maximaal bedraagt de loyaliteitskorting 40%.

Voorwaarde is wel dat facturen van de gebruiker steeds binnen de betalingstermijn worden voldaan.

Geheimhouding

Tijdens onze werkzaamheden komen wij vaak in aanraking met vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Als bedrijf en in persoon verstrekken wij u indien gewenst een geheimhoudingsverklaring. Indien bedrijfsgegevens in elektronische vorm zoals bestanden, databases e.d. in ons bezit komen, worden deze door ons zorgvuldig opgeslagen en op uw eerste verzoek direct verwijderd.

Facturering en betaling

Bij orders tot € 1.500,00f acturering bij aflevering, betaling binnen 30 dagen.

Bij orders boven €1.500,00 – 50% bij opdracht, betaling binnen 8 dagen- 50% bij aflevering, betaling binnen 15 dagen.

Planning

Voorafgaand aan de levering wordt in overleg met u een planning opgezet en aan u toegezonden.

Verzekering

De goederen zijn tot het moment van levering bij u op locatie, door ons verzekerd. Na overdracht c.q. oplevering ligt de verantwoording voor verzekeren bij u.

Netwerk/Internet/Wifi

U dient te beschikken over een goed werkend netwerk tussen de computers waarop wij onze software installeren. DiamondR is een zgn. Database programma waarbij grote hoeveelheden data over het netwerk gestuurd worden. Netwerken waarbij gebruik gemaakt worden van een Wi-fi connectie zijn niet altijd van voldoende kwaliteit.

Verlengde/Continuiteits garantie apparatuur

Voor de door ons geleverde apparatuur hebben wij een verlengde garantieregeling in het leven geroepen. Deze regeling, die een uitbreiding op de standaard leveranciersvoorwaarden is, verzekert u ervan, dat u bij een eventualiteit steeds binnen 24 uur verder kunt werken. U ontvangt van ons na de installatie automatisch een aanbieding voor de verlengde/continuiteits garantie. De tarieven voor deze verlengde/continuiteits garantie zijn gebaseerd op de verkoop lijstprijzen en bedragen op jaarbasis:

Kassasystemen 12% – Printers 8% – Computersystemen 8% – Overige producten 10%

Aflevering en installatie

De aflevering en installatie doen wij altijd op een tijdstip, dat in samenspraak met u is afgesproken. Wij kunnen tijdens deze werkzaamheden bij u enige hinder veroorzaken, wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Uiteraard doen wij ons best om deze periode zo kort mogelijk te houden en de hinder te beperken. Anderzijds zult u ons steeds in de gelegenheid stellen onze werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren. Ook zullen de afgesproken voorbereidende werkzaamheden, die onder uw verantwoording vallen, voor de geplande installatie gereed zijn. Hieronder valt in ieder geval de beschikbaarheid van alle licenties, registratiecodes en media (diskettes en/of cd’s) van de in gebruik zijnde systeem- en gebruikersprogrammatuur alsmede bijbehorende gebruikersnamen en wachtwoorden.

Back-up

Wij rekenen erop dat u een volledige back-up van alle relevante bestanden heeft gemaakt direct voorafgaande aan onze werkzaamheden. Indien u dat wenst kunnen wij deze back-up voor u verzorgen of op juistheid controleren; wij rekenen daarvoor ons normale installatie uurtarief.

Aanwezigheid/oplevering

Direct na de levering/installatie willen wij graag aan een verantwoordelijke binnen uw organisatie opleveren. Tijdens deze oplevering wordt de werking gedemonstreerd, worden uw vragen beantwoord en wordt op de aflever bon nauwgezet genoteerd welke werkzaamheden eventueel nog moeten worden uitgevoerd of welke apparatuur nog moet worden nageleverd.

Onderzoekskosten

Indien in het kader van een installatie en/of een probleem, onderzoek werkzaamheden door ons verricht dienen te worden, zullen de kosten hiervan op basis van onze standaard tarieven aan u in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Afval

Afval en verpakkingsmateriaal van de geleverde producten, wordt door ons na installatie meegenomen.

Hakken en breken/installeren netwerkbekabeling

Werkzaamheden als hakken en breken alsmede het installeren van een netwerkbekabeling zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld) nooit inbegrepen in onze offertes. Het installeren van een netwerkkabel door uw winkelinterieur is voor ons een moeilijk te overziene post, bovendien is het niet ons specialisme.